SORUN ÇÖZME TERAPİSİ EĞİTİMİ

Prof. Dr. Mehmet Eskin

Psikoterapinin Öncü İsimlerinden Prof. Dr. Mehmet Eskin ile Sorun Çözme Terapisi Eğitimi Başlıyor. Toplam 7 Oturum ve 60 Saat.

Gerekçe: Psikoterapi alanında “görgül olarak desteklenmiş psikoterapi” kavramı önemlidir. Bu kavram, herhangi bir psikoterapinin etkililiğinin görgül olarak gösterilmiş olması demektedir. Yani psikoterapi yaklaşımlarından ancak söz konusu koşulu sağlayanlar, görgül olarak kanıtlanmış bir etkililiğe sahip kabul edilir. Bilişsel-davranışçı terapilerden olan SORUN ÇÖZME TERAPİSİ (SÇT) de etkililiği görgül olarak kanıtlanmış psikoterapilerdendir.

Sorun çözme terapisi (SÇT), danışana günlük hayatta karşılaştığı problemler veya sorun durumları, etkin bir biçimde çözebilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan sağaltımsal bir yöntemdir. Ana amacı, insanlara karşılaştıkları sorunlar karşısında nasıl bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğini ve problemleri çözüme kavuşturmak için izlenecek yol ve stratejileri öğretmektir. Bu şekliyle SÇT, hem sorunların yol açtığı ruhsal sıkıntıları tedavi etmeyi hem de önlemeyi hedefler.

SÇT yaklaşımına, problem çözme ve karar verme ile ilgili akademik psikoloji alanında birikmiş olan bilginin klinik olarak uygulanma biçimi de denebilir. Başka bir deyişle sorun çözme terapisi yaklaşımı, ruhsal sorunların hem tedavisinde hem de önlenmesinde kullanılan bir yöntemdir.

SÇT bilişsel-davranışçı bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bilindiği gibi bilişsel-davranışçı tedavi yaklaşımları, son zamanlarda ruh sağlığı alanında önemli bir yere sahiptir. Bunun nedeni çok açıktır. Bilişsel-davranışçı psikoterapi yaklaşımları görgül olarak desteklenmiş psikoterapiler arasında yer almaktadır. Alan yazında psikoterapiler, etkililiği görgül olarak desteklenenler ve henüz desteklenmeyenler diye ayrılmaktadır. SÇT, görgül olarak desteklenen, yani etkililiği görgül olarak gösterilen ruhsal sağaltım yaklaşımı olarak değerlendirilmektedir.

Amaç: Katılımcılara sorun çözme terapisi yaklaşımını ve uygulamasını öğretmek.

Öğrenme Hedefleri: 

Kurs katılımcılarının şu konularda bilgi ve becerilere ulaşması beklenmektedir:

  • Sorun çözmenin kuramsal altyapısı
  • Sorun çözme ve terapisinin psikopatolojilerin oluşumu ve sağaltımındaki yeri ve etkililiği
  • Psikoterapi: temel beceriler, özellikler ve teknikler
  • Sorun çözme terapisi uygulamasının öğrenilmesi

Kimler Katılabilir: Katılımcıların psikolog, psikolojik danışman, hekim, son sınıf psikoloji öğrencileri, sosyal hizmet uzmanı veya hemşire olmaları ve bir klinik veya benzeri bir ortamda uygulama yapıyor olmaları gerekmektedir.

Süre: Kurs kuramsal ve denetim kısımları olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Kuramsal kısmı on bir gün ve yaklaşık 60 saatten oluşur. Denetim (süpervizyon) ayrıca planlamaya tabidir. Eğitim bittikten sonra süpervizyon eğitimlerine devam edilecektir.

Katılım Belgesi: Eğitimi tamamlayanlara Prof. Dr. Mehmet Eskin imzalı Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim Ücreti: 5250 TL (7 Taksit olarak yatırılabilir. 7×750 TL)

Eğitim Tarihleri:

  • 1. Oturum: 24 Ekim 2020 Cumartesi
  • 2. Oturum: 7 Kasım 2020 Cumartesi
  • 3. Oturum: 21 Kasım 2020 Cumartesi
  • 4. Oturum: 5 Aralık 2020 Cumartesi
  • 5. Oturum: 19 Aralık 2020 Cumartesi
  • 6. Oturum: 2 Ocak 2021 Cumartesi
  • 7. Oturum: 16 Ocak 2021 Cumartesi

Okuma materyali:

  • Eskin, M. (2018). Sorun Çözme Terapisi: Kuram, Araştırma, Uygulama. Ankara: Altınordu Yayınları.
  • Eskin, M. (2010). Sorunlarımı Çözebilirim: Sorun Çözme Elkitabı. Ankara: TPD Yayınları.
  • Eskin, M. (2013). Problem-solving therapy in the clinical practice. Newnes: Elsevier. 

Prof. Dr. Mehmet Eskin Kimdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Klinik psikoloji alanında ODTÜ ve Oslo (Norveç) Üniversitelerinde yüksek lisans yapmış ve doktora derecesini Stockholm Üniversitesi (İsveç) Psikoloji Bölümünden almıştır. 2001 yılında Stockholm Üniversitesinden ve 2002 yılında da Üniversitelerarası Kuruldan Doçentliğini almıştır. Uzun yıllar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında klinik psikolog öğretim üyesi olarak görev yapmış ve emekli olmuştur. Dokuz adet kitap ve 100’den fazla bilimsel makale yazarıdır. Eskin’in bilimsel çalışmaları intihar, sorun çözme terapisi, cinsel yönelim, kişilik bozuklukları ile psikopatolojinin gelişiminde ve sağaltımında kültürel etmenler alanlarında yoğunlaşmaktadır. Halen Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde görev yapmakta olan Dr. Eskin, Bilim Akademisi üyesidir.

Oturumlar ve İçerikler:

  1. OTURUM – 24 EKİM 2020 SORUN ÇÖZME TERAPİSİNE GİRİŞ
   • Tanışma ve Beklentiler
   • Sorun Çözme Terapisi (SÇT)
   • Sorun Çözme ve Gündelik Yaşam
   • Neden Sorun Çözme Terapisi?
   • Sorunlar ve Psikolojik Sorunlar
   • Dayanıklılık, Baş Etme, Sorun Çözme
   • Sorun Çözmenin Bileşenleri
   • Sorun Çözmeye Kuramsal Yaklaşımlar
   • SÇT Etkili Midir?
   • Günün Değerlendirmesi

2. OTURUM – 7 KASIM 2020 PSİKOTERAPİDE KANITA DAYALI İLİŞKİLER

   • Kanıta Dayalı Uygulama: Bilimsel Kanıt, Klinik Uygulama ve Danışanın Özellikleri
   • Psikoterapi Neden Yararlıdır?
   • Psikoterapide İlişki: İlişki ve Teknik?
   • Kanıta Dayalı İyileştirici Psikoterapi İlişkileri
   • Terapötik İttifak
   • Empati
   • Grup Terapisinde Uyum
   • Danışanla İlgili Bilgi Toplama
   • Amaç Birliği
   • İş Birliği
   • Olumlu Kabul
   • Günün Değerlendirmesi

3. OTURUM – 21 KASIM 2020 SÇT SEANSINI YAPILANDIRMA ve BAZI TERAPİ BECERİLERİ

   • SÇT Seansının Yapılandırılması
   • Psikoterapi Beceriler: Oturma ve Dinleme
   • Psikoterapi Beceriler: Empati
   • Psikoterapi Beceriler: Netleştirme
   • Psikoterapi Beceriler: Boş Sandalye Tekniği
   • Psikoterapi Beceriler: Geribildirim Alıp Verme
   • Psikoterapi Beceriler: Düşünce Durdurma, Değiştirme
   • Psikoterapi Beceriler: Gevşeme Egzersizi
   • Ev Ödevi Verme
   • Günün Değerlendirmesi

4. OTURUM – 5 ARALIK 2020 DEĞERLENDİRME VE BİLGİLENDİRME SEANSI

   • Değerlendirme
   • Bilgilendirme
   • Katılımcıların Uygulama Denemeleri
   • SORUN YÖNELİMİ EĞİTİMİ SEANSI
   • Sorun Yönelimi: Olumlu-Olumsuz
   • Sorun Yönelimi Eğitiminde Kullanılan Teknikler
   • Katılımcıların Uygulama Denemeleri
   • Günün Değerlendirmesi

5. OTURUM – 19 ARALIK 2020 SORUNLARIN TANIMLANMASI SEANSI

   • Duygusal Semptomların Belirlenmesi
   • Sorunun Formüle Edilmesi, Sorun Şikâyet Bağı
   • Katılımcıların Uygulama Denemeleri
   • Günün Değerlendirmesi
   • HEDEF BELİRLEME SEANSI
   • Hedef Belirlemenin Önemi ve Faydası
   • Hedef Türleri
   • Kolaylaştırıcı Teknik ve Sorular
   • Örnek Uygulama
   • Katılımcıların Uygulama Denemeleri
   • Günün Değerlendirmesi

6. OTURUM – 2 OCAK 2021 ÇÖZÜM SEÇENEĞİ ÜRETME SEANSI

   • Seans V: Çözüm Seçeneği Üretme ve Teknikler
   • Örnek Uygulama
   • Katılımcıların Uygulama Denemeleri
   • Günün Değerlendirmesi
   • UYGUN ÇÖZÜMÜN SEÇİLMESİ SEANSI
   • Niteliksel Değerlendirme
   • Niceliksel Değerlendirme
   • Örnek Uygulama
   • Katılımcıların Uygulama Denemeleri
   • Günün Değerlendirmesi

7. OTURUM – 16 OCAK 2021 SEÇİLEN ÇÖZÜMÜN UYGULANMASI SEANSI

   • Uygulamanın Önündeki Engeller: Korkular
   • Danışanı Güdüleme
   • Güdüleme ve Günün Değerlendirmesi
   • Örnek Uygulama
   • Katılımcıların Uygulama Denemeleri
   • DEĞERLENDİRME SEANSI
   • Uygulamanın Değerlendirmesi
   • Tedavinin Değerlendirmesi
   • Örnek Uygulama
   • Katılımcıların Uygulama Denemeleri
   • Kursun ve Günün Değerlendirmesi